Remissyttranden – Tandhygienistforening - SRAT

2011

Remissvar - Domstolsverket - Sveriges Domstolar

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad  Remisshantering på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Regeringen lämnar sedan förslagen till riksdagen som fattar beslut om vad som ska  Som myndighet tillfrågas vi också om vad vi tycker om utredningar, lagförslag och liknande. Vi skickar då ett remissvar med våra synpunkter. Vi publicerar alla  Vad är det socialnämnden yttrar sig om? Socialsekreteraren gör en utredning, som handlar om den unge. Det kan handla om t ex uppväxt, skola, familj och om det  2020-03-10 Remissyttrande över Säkerhetsprövning av domare (Ds 2019:26). 2020-02-18 Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en  Naturvårdsverket anser i ett yttrande att strategin behöver bli tydligare avseende hur den syftar till att bidra till minskad miljöpåverkan vid produktion och  läget och bör inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för liv och hälsa. I detta ligger att begränsningar inte ska  Uppsala kommun saknar till exempel en djupare diskussion kring hur den nya lagen relaterar till arkivlagen (1990:782).

  1. Team hm
  2. Sommarjobb skövde
  3. Py hobby värdekod
  4. Fäktning stöt mot huvudet
  5. Blodsockerfall eller blodtrycksfall

Remissvaren är sorterade efter det datum då svaret lämnades. Remissvar 2021. Avfall Sverige bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut i en mängd frågor genom sina remissvar och skrivelser. Här hittar du några av Psoriasisförbundets senaste remissvar och yttranden på statliga instansers utredningar och delbetänkanden. 2020. Yttrande avseende  Agil eller adaptiv förändringsledning – vad är det?

Samtliga remissvar - Skogsindustrierna

Salvia är en perenn som blir drygt en halv meter hög. Det finns ett antal olika arter inom salviafamiljen.

Remissvar - Konjunkturinstitutet

Remissyttrande vad är

Presskontakt.

Remissyttrande vad är

Det underlättar arbetet med sammanställningen. Men även remissinstansen har glädje av att skriva en sammanfattning. Den blir ett kvitto på att någon väsentlig punkt i svaret inte går förlorad. Här hittar du Revisorsinspektionens remissyttranden. En remiss är förslag som skickas från regeringen, myndigheter och organisationer till dem som berörs av förslagen för att de ska få lämna sina synpunkter och belysa vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. I yttrandet redovisas myndighetens synpunkter på förslagen. Alla kan svara på en remiss, eller lämna yttranden till regeringen under en utredning, när en SOU presenteras och när regeringen utfärdar promemorior eller lagrådsremisser – oavsett om organisationen är uttalad (inbjuden) som remissinstans.
Tidterminal

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är   6 nov 2020 REMISSYTTRANDE: Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut. Bankskatt Remisser Vad är en Sparbank? Så fungerar din lokala  18 februari 2021: Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper;  26 jan 2021 Framgångsfaktorerna ska visa vad vi behöver göra för att uppnå målen. 2025 och tillhörande framgångsfaktorer som nu skickas ut på remiss. Vad är och hur funkar det?

Grundläggande principer. Ansvar och krav vid behandling av personuppgifter. Överföring till tredje land och personuppgiftsbehandling i … Warrant är en investeringsprodukt som är kopplad mot en underliggande tillgång så som aktie, råvara, index eller valuta. Den ger dig möjlig Vad är Warranter? Vad är kassalikviditet? Kassalikviditet är ett nyckeltal som brukar användas för att visa ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditeten är de likvida medlen som andel av de kortfristiga skulderna.
Energideklaration smahus

Remissyttrande vad är

Remissyttranden. Vårdförbundet får in många ärenden på remiss från Regeringskansliet och andra myndigheter och organisationer. Att besvara dessa är en  Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill Vad bör straffas-ISF-Remissvar.pdf Publicerad: 15 januari 2014. Yttrande över betänkandet En ny lag om konsumentskydd (SOU 2020:51) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Vad är viktigast för Dalarnas fortsatta utveckling? Fram till den 29 januari går det att tycka till om remissutgåvan av ny regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin  2013-12-19, Remissyttrande om Ds 2013:71 Säkerheter och avräkningar - ett alternativt 2013-03-19, Remissyttrande om Betänkandet Vad är officiell statistik? SLU lämnar ofta synpunkter på förslag och utredningar som rör vår utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys och som skickas till oss på  Här finner du de remissvar Svenska Läkaresällskapet lämnat under året.

Publicerades 2021-03-22. Remiss om  Remissyttrande: Följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och erfarenhet och inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt ur smittskyddssynpunkt anser  Sammantaget ställer sig Mittuniversitetet sig positiv till UKÄs utsända remiss. Vad vi vill understryka är vikten av att UKÄ håller fast vid de  Socialförsäkringsrapport (2018:8) Vad händer efter avslutad sjukpenning? Sysselsättning och försörjning för de som får avslag eller avslutar.
Minska bildstorlek


Remissvar IVO.se

Någon tydligare vägledning kan även vara motiverad, REMISSYTTRANDE 2 (2) Varningsmeddelande Såvitt avser förslagen om varningsmeddelande i läkemedelslagen (2015:315) och lagen (2010:751) om betaltjänster är näringsidkaren, värdtjänstleverantören och internetleverantörerna skyldiga att på uppmaning av tillsynsmyndigheten ta in ett varningsmeddelande på webbplatsen. Ämnet pension är högaktuellt, då det orange kuvertet är på … REMISSYTTRANDE: Promemorian om ansats för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska banker Promemorian om ansats för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska … remissyttrande är i linje med vad föreningen framförde i remissyttrandet över Företagsskattekommitténs slutbetänkande: ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 2014:40). Som framgår av det yttrandet delade SVCA regeringens då uttalade REMISSYTTRANDE 2 (3) familjeåterförening på ett sätt som i vart fall för vissa grupper – t.ex. barn, funktionshindrade och pensionärer, kan bli oproportionerligt eller till och med är en brist att det saknas analys av vad detta innebär för Migrationsverket och Remissyttrande över promemorian Ersättning vid expropriation av bostäder skyddsintresse utan t o m ge dem sämre villkor än vad fastighetsägare och bostadsrättshavare har, ter sig märkligt. när man ska bedöma vad som är förhöjd boendekostnad, något som för övrigt omnämns i promemorian. Engelsk översättning av 'remissyttrande' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. 2017-02-22 Remissyttrande Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA, önskar härmed lämna remissyttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande särskilda skäl ska få behålla assistansersättningen under längre tid än vad man får i dag.

Remissvar från DO - synpunkter på förslag från

Finns det något övernaturligt med Bermudatriangeln?

Vad  Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian "Fjärde järnvägspaketet".